Các khoá học hiện tại

Mạng máy tính là một cấu trúc trong đó hai hoặc nhiều máy tính được kết nối để trao đổi dữ liệu  thông tin. Mặt khác, Internet là một loại mạng, bao gồm một mạng lưới các mạng máy tính có thể kết nối với nhau. ... Ngược lại, Internet có mục đích chính là để truy cập vào tin tức và thông tin mới nhất.

Trong chương học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các kiến thức cơ bản về mạng máy tính và lợi ích và các bảo vệ thông tin trên internet